Algemene Voorwaarden

123 Schoonmaken werkt graag en altijd aan langdurige zakelijke relaties met een goede duidelijke dienstverlening. De Spelregels-, Service-, Cookies-, Privacy-, de Voorwaarden gratis Lidmaatschap en onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van geldend en van toepassing door het gebruik van de website, het netwerk en diensten die 123 Schoonmaken aanbiedt en gesloten overeenkomsten.

Zijn er vragen? opmerkingen en of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op.

Definities
123 Schoonmaken: Een product, website en dienst van DGM.
Schoonmaakbedrijf Partner(s): Deelnemende schoonmaakbedrijven. Schoonmaak dienstverleners, gratis schoonmaakbedrijf leden en betalende adverterende schoonmaakbedrijven met een Schoonmaakbedrijf Promotie Vermelding op website 123schoonmaken.nl – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met 123 Schoonmaken een overeenkomst sluiten met als doel, het ontvangen van offerte schoonmaak aanvragen, schoonmaak offerte op maat aanvragen, schoonmaak opdrachten en afspraak op schoonmaak locatie aanvragen, schoonmaak leads te ontvangen.
Gebruiker: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een schoonmaak offerte aanvraag gratis invult en/of een schoonmaak opdracht gratis plaatst dit kan mondeling of via de website van 123 Schoonmaken.
Schoonmaak Lead: een door een bezoeker een gebruiker van de website ingezonden, de offerte aanvraag of mondeling verzoek om via 123 Schoonmaken in contact te komen met Schoonmaakbedrijf Partners.
Website & Netwerk: De website en netwerk die 123 Schoonmaken exploiteert en beheert voor haar dienstverlening, Vraag en aanbod samen brengen.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag die 123 schoonmaken heeft ontvangen en de mogelijk biedt om via de website en netwerk in contact te komen met schoonmaakbedrijf partner(s). Als er een offerte aanvraag is geplaatst, de website en netwerk bezoekt en gebruikt dan gelden deze algemene voorwaarden tussen 123 Schoonmaken en gebruiker/bezoeker.
Van deze algemene voorwaarden en alle andere openlijk en leesbare voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als dit voorafgaand en met wederzijds akkoord, uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
123 Schoonmaken heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Gebruiker / bezoeker stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen 123 Schoonmaken en bezoeker / gebruiker. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.123schoonmaken.nl
Mondeling en via de website van 123 Schoonmaken kan een potentiele nieuwe schoonmaak klant en of bestaande klanten gratis een schoonmaak offerte aanvraag gedaan worden voor een door gebruiker / bezoeker opgegeven, gezochte, gewenste schoonmaakdienst.
123 Schoonmaken stuurt de offerte aanvraag aan Schoonmaakbedrijf Partners en gratis schoonmaakbedrijf leden door die de door aanvrager gezochte, gewenste schoonmaakdienst aanbieden.
123 Schoonmaken brengt met haar dienstverlening de vraag naar schoonmaakdiensten en schoonmaakbedrijf aanbod bij elkaar. 123 Schoonmaken is geen partij bij de eventuele overeenkomst die bezoeker, gebruiker en een Schoonmaakbedrijf Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag
Als 123 Schoonmaken de offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt 123 Schoonmaken deze aanvraag, de schoonmaak lead. Als de aanvraag compleet is, stuurt 123 Schoonmaken deze door aan de Schoonmaakbedrijf Partners die 123 Schoonmaken op basis van de gegevens uit de offerte aanvraag voor gebruiker, bezoeker heeft geselecteerd.
123 Schoonmaken garandeert niet dat de Schoonmaakbedrijf Partners, met offerte aanvrager contact opnemen.

Aanvrager gegevens
123 Schoonmaken beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst 123 Schoonmaken naar de Privacy Voorwaarden.

Klachten
123 Schoonmaken wil graag dat de dienstverlening aansluit bij de verwachtingen. Als er een klacht is over de dienstverlening van 123 Schoonmaken, van schoonmaakbedrijf partners en of schoonmaakbedrijf leden verzoekt 123 Schoonmaken dit te melden via het klacht meldpunt op de website.
Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via klacht meldpunt. De klacht dient gegrond te zijn, een beschrijving van de situatie te bevatten en binnen een redelijke termijn gemeld te zijn.
123 Schoonmaken streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid
123 Schoonmaken is alleen aansprakelijk voor aantoonbare, gegrond verklaarde directe schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van 123 Schoonmaken.
123 Schoonmaken is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de offerte aanvrager verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
123 Schoonmaken is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Schoonmaakbedrijf Partner en of Schoonmaakbedrijf Lid.
De aansprakelijkheid van 123 Schoonmaken is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123 Schoonmaken.

Nietigheid
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht
Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank te Rotterdam.

Datum 18-01-2022 versie 1