Privacy & Cookies

Beleid & Voorwaarden

123 Schoonmaken respecteert ieders privacy en gaat hier integer en discreet mee om. Werkt altijd aan langdurige zakelijke relaties. Echter, 100% privacy en bescherming bestaat niet. 123 Schoonmaken Neemt de bescherming hiervan serieus en zet zich naar beste kunnen en weten in om alle persoonsgegevens en verkregen informatie die ons worden toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, discreet te gebruiken, zo goed als mogelijk te beveiligen en met zorg te bewaren.

123schoonmaken.nl verzamelt persoonsgegevens van opdrachtgevers die een opdracht plaatsen, een offerte aanvragen en van opdrachtnemers voor zover deze gegevens nodig zijn om de schoonmaak vraag en het schoonmaakbedrijf aanbod samen te brengen. Wij koppelen na gratis verzoek van een offerte aanvrager, of na een opdracht plaatsing, een potentiele opdrachtgever, het uitvoerend schoonmaakbedrijf.

Dit Privacy, Cookies Beleid & Voorwaarden bevat de volgende informatie: De bescherming van privacy. De inzet om persoonsgegevens te beschermen. De rechten die er zijn en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over de gegevens.

123 Schoonmaken respecteert privacy en doet zijn best om alle vertrouwelijk informatie te beschermen. Er zijn persoonlijke gegevens nodig. Deze verklaring bevat; welke gegevens wij van offerte aanvrager opdracht plaatser via 123 Schoonmaken, gebruiken en hoe deze gegevens worden opgeslagen, beschermt en verwerkt. Deze privacy,- cookie voorwaarden & beleid is van toepassing op deze website en de diensten die wij,123 Schoonmaken aanbieden.

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Grondslagen
We kunnen gegevens op verschillende momenten bewaren en verwerken, zoals wanneer iemand onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of als er contact met ons wordt opgenomen. Wij mogen de gegevens verwerken om de overeenkomst tussen vraag en aanbod uit te voeren. Voor de verwerking van een aantal gegevens hebben we een gerechtvaardigd belang.

Verder zullen we de gegevens niet zonder toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten kunnen wij o.a. de volgende gegevens nodig hebben:

(Bedrijfs) Naam en NAW gegevens;
Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres;
eventuele bedrijfsgegevens, IP-adres en informatie m.b.t. gewenste / gezochte diensten.

De vrijwillig ingevulde, doorgegeven gegevens in een offerteaanvraag of plaatsing van een opdracht verwerken wij om de dienstaanvraag te kunnen uitvoeren. Wij zenden de offerteaanvraag door aan de bij ons aangesloten dienstverleners, leden. Welke de gezochte dienst kunnen aanbieden / uitvoeren. Met als doel dat deelnemende dienstverleners, leden een offerte kunnen uitbrengen en na wederzijds vooraf akkoord kunnen uitvoeren.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen je gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek.

Nieuwsbrief
123 Schoonmaken verstuurt maximaal 12 nieuwsbrieven per jaar met schoonmaak nieuws mits hier toestemming voor is gegeven. Uitschrijven kan altijd en per direct. Contactgegevens gebruiken wij uitsluitend om de nieuwsbrief aan te bieden.

Beveiliging
123 Schoonmaken doet er alles aan om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van persoonlijke gegevens door onbevoegden. 123 Schoonmaken doet dit door middel van de volgende maatregelen:

  • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten;
  • beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
  • Back-up van de gegevens.
  • Bewaartermijn – Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de doelen zoals eerder omschreven.

Het delen van persoonlijke gegevens en met wie?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld: onze hosting partij. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden
Om onze Dienst aan te kunnen leveren, delen we gegevens in de schoonmaakopdracht en of offerteaanvraag met andere partijen, die geen verwerker zijn: de dienstverleners die volgens ons selectieproces een offerte kunnen uitbrengen. Met deze partijen spreken wij af dat ze je gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen: het uitbrengen van een offerte aan aanvrager.

Doorgifte
Wij zullen gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor de gegevens.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op, op je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy voorwaarden en beleid aanpassen. Als wij deze in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe versie. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Gebruikersrechten
De gegevens die we verzamelen zijn persoonlijk. Daarom bestaan de volgende rechten:

Iedere gebruiker mag ons vragen om inzage in eigen gegevens;
Iedere gebruiker ons vragen om correctie, beperking of wissing van eigen gegevens;
Iedere gebruiker ons vragen om een kopie van eigen gegevens;
Iedere gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van eigen gegevens;
Iedere gebruiker kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bij vermoeden dat wij gebruiker gegevens onrechtmatig verwerken;
Iedere gebruiker mag de toestemming om gebruiker gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van gebruiker verwerken.
Bij andere vragen, suggesties of opmerkingen kan er contact met ons opgenomen worden via e-mail.

Datum 18-01-2022 versie 1