Cookies & Privacy Beleid

123 Schoonmaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit cookies & privacy beleid.

Contactgegevens:
https://123schoonmaken.nl
info@123schoonmaken.nl

Persoonsgegevens die 123 Schoonmaken verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens doordat bezoekers en potentiele klanten gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt worden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Bedrijfsnaam, Voor- en achternaam
– Adresgegevens, postcode, plaats en provincie
– Telefoonnummer
– E-mailadres, website adres
– IP-adres
– Gegevens over gewenste activiteiten op onze website, gevraagde schoonmaakdiensten etc.
– Internetbrowser

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 123 Schoonmaken verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld die niet t.b.v. een gevraagde dienstverlening zijn neem dan contact met ons op via de website van 123 Schoonmaken, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
123 Schoonmaken verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Potentiele klant, of bezoeker, aanvrager te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten af te leveren op opgegeven adres en wijze
– 123 Schoonmaken analyseert het gedrag van gebruikers en bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van onze bezoekers en doelgroep welke vrijwillig de website bezoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming
123 Schoonmaken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 123 Schoonmaken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

123 Schoonmaken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Duur > Reden
Internetgegevens > 30 dagen > Webanalyse
Personalia > 1 jaar > Eigen administratie
Adres > 1 jaar > Eigen administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

123 Schoonmaken verstrekt gegevens aan derden om te helpen met de aanvraag. 123 Schoonmaken zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (aanvragen/bedrijfsaanmeldingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van privé gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
123 Schoonmaken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 123 Schoonmaken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies zijn geanonimiseerd en niet terug te leiden naar een persoon.

Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er het recht om eerdere eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door 123 Schoonmaken en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij ons een verzoek kan ingediend worden om de persoonsgegevens die wij van iemand beschikken in een computerbestand naar aanvrager of een ander, genoemde organisatie, te sturen.

Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens te sturen naar 123 Schoonmaken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door bezoeker / gebruiker is gedaan, vragen wij om een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op ieder haar of zijn verzoek.

123 Schoonmaken wil bezoekers en gebruikers er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens
123 Schoonmaken neemt de bescherming van gegevens serieus, gaat er discreet en met zorg mee om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er het idee is dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Dit is het cookies & privacy beleid welke behoren en onderdeel zijn van de algemene voorwaarden van https://123schoonmaken.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door 123 Schoonmaken. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en bedrijf aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123 Schoonmaken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van 123 Schoonmaken.

Indien van toepassing:

Voor informatie en de prijzen en voor schoonmaak leads en mogelijk andere prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 123 Schoonmaken te mogen claimen of te veronderstellen.

123 Schoonmaken streeft naar een zo actueel mogelijke website en transparante bedrijfsvoering. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 123 Schoonmaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites of andere bedrijfsinformatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op http://123schoonmaken.nl

Datum 18-01-2022 versie 1