Voorwaarden Lidmaatschap

Dit zijn de voorwaarden voor lidmaatschap schoonmaakbedrijf welke van toepassing zijn en onderdelen zoals het cookies & privacy beleid welke behoren en onderdeel zijn van de voorwaarden van https://123schoonmaken.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door 123 Schoonmaken. In deze voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en bedrijf aanbieden.
Voorwaarden Lidmaatschap Schoonmaakbedrijf.
Deze voorwaarden zijn geldend en van toepassing tussen schoonmaakbedrijf lid en 123 Schoonmaken tenzij anders in goed, vooraf overleg en schriftelijk is overeengekomen.
Nederlandse schoonmaakbedrijven kunnen gratis lidmaatschap van 123 Schoonmaken aanvragen. Na een aanvraag volgt beoordeling op o.a. een geldige kvk inschrijving, vakgebied, ervaring, vakbekwaamheid, certificering, betrouwbaarheid in de markt, menselijkheid, service gerichtheid, prijs en regio.
Na goedkeuring volgt bevestiging van lidmaatschap schoonmaakbedrijf. Hierna ook deelnemend schoonmaakbedrijf genoemd. De beoordeling van de aanvraag tot lidmaatschap berust enkel en alleen bij de directie en/of eigenaar van 123 Schoonmaken met domein www.123schoonmaken.nl
Schoonmaakbedrijf Lidmaatschap is gratis en blijf gratis. Lidmaatschap is benodigd voor het verkrijgen, het ontvangen van schoonmaakbedrijf offerteaanvragen van particuliere en zakelijke opdrachtgevers die bij en middels 123 Schoonmaken een offerteaanvraag vrijblijvend aanvragen. Schoonmaak offerteaanvraag wordt ook wel Schoonmaak leads genoemd.
Alleen schoonmaakbedrijf leden krijgen schoonmaak leads doorgestuurd en betalen de schoonmaak leads middels een BTW factuur. De schoonmaak lead prijs bedraagt € 29,50 excl. BTW per stuk.
Wij hanteren geen filter. Alle binnengekomen leads worden toegezonden.
123 Schoonmaken stuurt de schoonmaakbedrijf offerteaanvraag na verificatie door 123 Schoonmaken, direct door aan ieder schoonmaakbedrijf lid.
Privacy, discretie, kwaliteit, arbeid & milieu, service-, en klantgerichtheid, een pro actieve professionele bedrijfsvoering zijn kernwaarden van 123 schoonmaken en deelnemende schoonmaakbedrijven. 123 Schoonmaken verwacht van ieder schoonmaakbedrijf lid de zelfde kernwaarden uitend o.a. in kennis, kunde, houding en gedrag alsmede een klacht voorkomende en/of oplossing gerichte werkwijze te hebben en professioneel uit te voeren.
Schoonmaakbedrijven leden dienen zelf contact op te nemen met de potentiele schoonmaak klant en de offerte zelf op te volgen. De vaste schoonmaak lead prijs geldt voor schoonmaak offerte aanvragen
en extra opdrachten reiniging, ook wel EO Bon genoemd, aangevraagd of geplaatst door potentiele klant.
Lidmaatschap is gratis. Schoonmaakbedrijf leden ontvangen schoonmaak leads en betalen per stuk een bedrag van € 29,50 per schoonmaak lead. Dit bedrag is exclusief het wettelijke BTW percentage.
 • De toegezonden leads worden in een database gearchiveerd en wekelijks aan lid gefactureerd.
 • Op de factuur worden de reeds toegezonden schoonmaak leads vermeld.
 • 123 Schoonmaken hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum Schoonmaakbedrijf lid is hiermee vooraf akkoord en blijft in gebreke bij niet tijdige betaling van de factuur. Zonder nadere kennisgeving vooraf zijn mogelijke incassokosten volledig voor rekening van schoonmaakbedrijf lid.
 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen aan eigenaar van 123schoonmaken.nl voor reeds verkregen schoonmaak leads worden de toezending van nieuwe schoonmaak leads per direct opgeschort.
 • De kosten per Schoonmaak Lead bedragen € 29,50 exclusief BTW.
 • Restitutie van de eenmalige schoonmaak lead prijs, de lead kosten wordt niet verleend.
 • De kosten per schoonmaak lead bedragen zijn exclusief BTW, ongeacht het soort aanvraag.
 • 123 Schoonmaken hanteert deze voorwaarden. Als lid ontvangt contactpersoon de aanvragen die wij, 123 Schoonmaken binnen krijgen.
 • 123 Schoonmaken hanteert bij het toezenden van de leads geen afzonderlijke filters als het gaat om de uitgevraagde diensten.
 • De toegezonden schoonmaak leads worden in een database gearchiveerd en wekelijks aan schoonmaakbedrijf lid gefactureerd.
 • Op de factuur worden de toegezonden leads vermeld.
 • 123schoonmaken.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • De kosten en ( overige ) voorwaarden kort geven wij aan in het lidmaatschap aanvraagformulier.
 • Bij het uitblijven van de betalingsverplichtingen van schoonmaakbedrijf lid, is 123 Schoonmaken gemachtigd uw lidmaatschap per direct te beëindigen.
 • 123 Schoonmaken hanteert geen looptijden.
 • Schoonmaakbedrijf lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd, zonder opgave van reden.
 • Opzegging kan simpel door dit via email of per telefoon aan ons te melden.
 • Opnieuw aanmelden, aanvragen schoonmaakbedrijf lidmaatschap kan altijd.
 • 123 Schoonmaken verifieert iedere schoonmaak offerteaanvraag alvorens deze worden doorgestuurd.
 • Schoonmaak leads, offerteaanvragen worden naar 5 schoonmaakbedrijf leden maximaal doorgestuurd.
 • Lidmaatschap is gratis.
 • Alleen leden krijgen leads, na aanvraag klant gestuurd per email.
 • Schoonmaak Lead Prijs bedraagt € 29,50 per stuk ongeacht de Bvo*
 • Verificatie schoonmaak leads door 123 Schoonmaken.
 • Hierna wordt de lead doorgestuurd en leden volgen de aanvraag zelf verder op.
 • Na goedkeuring aanvraag lidmaatschap volgt bevestiging.
 • Facturering middels BTW factuur ( tijdelijk door partner verloning.nl )
 • 14 dagen betaaltermijn
 • Lidmaatschap is per direct, kosteloos opzegbaar.
 • Lidmaatschap opnieuw aanvragen is altijd mogelijk.
 • Na een offerte aanvraag wordt deze naar max. 5 leden verstuurd.
 • Aanvrager verklaart handelingsbekwaam, beslissing- & inkoop bevoegd te zijn.
123 Schoonmaken stuurt simpel de aangeboden leads door naar haar leden. 123 Schoonmaken is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangevraagde leads en de waarde hiervan.
Indien de aangeboden lead(s), voor u als lid, niet leidt tot het kunnen doen van een prijsopgave, offerte of andere vorm van dienstverlening, is 123 Schoonmaken nimmer hiervoor aansprakelijk.
100% uptime van de server en daarmee online bereikbaarheid van domein www.123schoonmaken.nl is nooit te garanderen en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Website bezoek en gebruik geschiedt op vrijwillige basis. Door diensten te gebruiken van 123 Schoonmaken stemt gebruiker in met deze en overige voorwaarden zoals openlijk, leesbaar en begrijpelijk getoond op www.123schoonmaken.nl
Aanpassingen en wijziging zijn mogelijk zonder kennisgeving vooraf van 123 Schoonmaken.nl.
Indien 123 Schoonmaken géén schoonmaakbedrijf offerteaanvragen ontvangt kunnen deze ook niet worden doorgestuurd aan schoonmaakbedrijf leden. 123 Schoonmaken is hier nimmer aansprakelijk voor te houden dan wel te stellen. Bij het uitblijven van offerteaanvragen, schoonmaak leads van potentiele klanten is pure onmacht. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Inkoopvoorwaarden schoonmaakbedrijf lid of van schoonmaakbedrijf offerteaanvrager worden op voorhand van de hand gewezen en zijn niet van toepassing tenzij dit vooraf schriftelijk, wederzijds is overeengekomen.
Schoonmaakbedrijf offerteaanvrager, de potentiele schoonmaak klant is verantwoordelijk voor volledige correctheid van ingevulde informatie, wensen, eisen bij de offerte aanvraag op en bij 123 Schoonmaken. 123 Schoonmaken is nimmer aansprakelijkheid voor inhoudelijke juistheid van de schoonmaak lead.
Op deze voorwaarden berust uitsluitend het Nederlands recht. Copyright, het auteursrecht is mede van toepassing & intellectuele eigendommen van teksten, logo’s, filmmateriaal, foto’s, geluid- en beeldmateriaal berusten bij de respectievelijke eigenaar dan wel 123 Schoonmaken. Alle rechten zijn voorbehouden aan de eigenaar van 123 Schoonmaken met domein www.123schoonmaken.nl
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123 Schoonmaken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van 123 Schoonmaken.
Indien van toepassing:
Voor informatie en de prijzen en voor schoonmaak leads en mogelijk andere prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 123 Schoonmaken te mogen claimen of te veronderstellen.
123 Schoonmaken streeft naar een zo actueel mogelijke website en transparante bedrijfsvoering. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 123 Schoonmaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites of andere bedrijfsinformatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op http://123schoonmaken.nl
Datum 18-01-2022 versie 1