Algemene Voorwaarden

123 schoonmaken brengt de vraag met het aanbod samen. Veel zijn gratis diensten en voor schoonmaakbedrijf leden betaalde ondersteuning in de vorm van leads tegen betaling. Deze algemene voorwaarden zijn geldend en van toepassing op vrijwillige gebruik van de website en diensten van 123 Schoonmaken.

Afwijken van bepalingen en/of andere voorwaarden van toepassing stellen is enkel mogelijk in vooraf wederzijds, schriftelijk akkoord.

De voorwaarden van lidmaatschap voor schoonmaakbedrijf leden van 123 Schoonmaken en het cookies & privacy beleid zijn alsmede wettelijk geldend en van toepassing.

Eventuele inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing en of bindend tenzij dit schriftelijk met wederzijds akkoord is overeengekomen.

Door vrijwillig gebruik van de diensten en website van 123 Schoonmaken aanvaard gebruiker de getoonde algemene voorwaarden, dienst en product en overige informatie.

Informatieplicht. 123 Schoonmaken en gebruiker van de diensten en website van 123 Schoonmaken hebben de plicht om naar eer en geweten elkaar te voorzien van correcte informatie m.b.t. de gewenste doelstellingen zoals beschreven, bij de aangeboden service en diensten, bij de aanvraag en verwerking van de aanvraag.

Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  • Opdrachtnemer: de partij die de opdracht neemt.
  • Schoonmaakbedrijf Lid: Schoonmaakbedrijf dat na een lidmaatschap aanvraag beoordeeld is door 123 Schoonmaken en de aanvraag bevestigd goedgekeurd is.
  • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd.
  • Dagen: alle kalenderdagen.
  • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan 123 schoonmaken zich tegen betaling van de schoonmaak leads en overige leads en/of betaalde diensten ,honorarium en kosten jegens schoonmaakbedrijf lid verbindt werkzaamheden voor schoonmaakbedrijf lid te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Offertes
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging cq. de voor akkoord getekende offerte en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging cq. de voor akkoord getekende
offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang deze niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich
het recht voor haar (personeels-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
De opdrachtbevestiging cq. de voor akkoord getekende offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer
te geven.

De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig
zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer
gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Wanneer Opdrachtgever na laat deze voor de aanvang
en uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer benodigde informatie tijdig te verstrekken waardoor Opdrachtnemer
niet met haar werkzaamheden kan aanvangen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar voor de uitvoering van de werkzaamheden
gereserveerde uren tegen het geldende uurtarief aan Opdrachtgever door te berekenen.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden
die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid
en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 In geval dat de uitvoering van de Opdracht ten kantore van de Opdrachtgever plaatsvindt, dient Opdrachtgever er voor
zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer
noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
(computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up,
veiligheid en viruscontrole procedures.

Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn
voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever zal zich ervan onthouden rechtstreeks, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ter uitvoering van de aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden ingeschakelde derden, te benaderen wanneer Opdrachtnemer daar niet eerst mee heeft ingestemd.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging/de voor akkoord getekende offerte (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

Opdrachtnemer kan in beginsel eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met
Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Aangezien het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een (digitaal) werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

GEHEIMHOUDING
Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer
ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze informatie werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer partij is , althans optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe
door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in dit artikel alinea 1 en 2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen
van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

INFORMATIE / PERSOONSGEGEVENS / VERWERKERSOVEREENKOMST
De bepalingen van deze paragraaf gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG
kan worden aangemerkt. Dit is met name het geval indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Persoonsgegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven deze paragraaf.

De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens, Verwerker (zijnde Opdrachtnemer),
Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene,
Inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: Datalek). Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in art. 33 AVG.

Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever onder de voorwaarden en voor het doel als vermeld op de website, anderzijds, of in de offerte, Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer. Opdrachtgever is vooraf toereikend geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande verwerkingen.

Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens niet aan derden, een derde land of een internationale organisatie doorgeven, tenzij Opdrachtnemer tot die verwerking wegens eens Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Opdrachtnemer is gerechtigd een sub-Verwerker bij de verwerking in te schakelen, mits het bepaalde in art. 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt.

Voor Verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat alle tot verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden.

Opdrachtgever garandeert dat de doelen van Verwerking te allen tijde passen binnen de AVG en dat voor de Verwerkingen een rechtmatige grondslag bestaat.

Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van Derden en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid jegens Derden te dier zake.

Opdrachtnemer verleent, tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, zo mogelijk bijstand aan Opdrachtgever bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 35 (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (voorafgaande raadpleging toezichthoudende autoriteit) AVG.

Opdrachtgever kan toezien op de naleving van waarborgen door Opdrachtnemer ingevolge de AVG door middel van voor rekening van Opdrachtgever komende audits, die door een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke deskundige zullen worden uitgevoerd.

Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens voor een periode van ten hoogste 36 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaren onder meer met het oog op door Opdrachtgever te verstrekken vervolgopdrachten, waarna de Persoonsgegevens door Opdrachtnemer worden vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Opdrachtnemer heeft – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen – passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de
overeenkomstige artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn. In elk geval zijn maatregelen getroffen terzake de autorisatie van medewerkers, bewustzijn, een update protocol van patches, SSL-/TSL certificaat, pseudonimisering van gegevens tussen componenten buiten de server om, wachtwoordverificatie voor toegang tot persoonsgegevens, fysieke beveiliging met een beperkt aantal sleutelhouders en inbraakbeveiliging. Opdrachtgever
verklaart dat de getroffen maatregelen in de gegeven omstandigheden passend zijn.

Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Datalekken

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij het ontdekken van een Datalek hiervan zonder onredelijke vertraging, en in beginsel binnen 72 uur – de tijd die valt in weekends en feestdagen niet meegerekend – na ontdekking, op de hoogte stellen, onder mededeling van de gegevens bedoeld in art. 33 lid 3
AVG, te weten – kort samengevat: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming indien Opdrachtnemer die heeft aangesteld, c. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen maatregelen om het Datalek aan te pakken.

Opdrachtnemer is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Rechten van betrokkenen

Opdrachtnemer verleent voor zover mogelijk en tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd in Hoofdstuk III AVG. Indien Opdrachtnemer een verzoek tot
verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 16 AVG ontvangt, zal Opdrachtnemer het verzoek met gelijktijdige mededeling hiervan aan Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het verzoek – zo nodig in overleg met Opdrachtnemer – afhandelen.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen wegens inbreuk op de professionele en/of persoonlijke levenssfeer.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Als het verstrekken van de informatie aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de
Overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken, een ander in overeenstemming met de AVG.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot werken, zijnde producten, althans voortbrengselen van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden
te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever
heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen diens eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van
de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

HONORARIUM / VERGOEDING
Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, wijzigingen voordoen in tariefbepalende factoren zoals wettelijke verhogingen, bijvoorbeeld lonen en/of prijzen, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Het honorarium van Opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

BETALING
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 ( veertien ) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en ten naam stelling. Bezwaren en bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om
binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke
hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

RECLAMES
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van recht schriftelijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 werkdagen na de ontdekking van hetgeen waar de klacht op ziet , indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het voor de afgekeurde werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Restitutie m.b.t. ontvangen en doorgestuurde leads met potentiele klant en of kandidaat en extra opdracht informatie wordt niet verleend.

LEVERINGSTERMIJN
Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk
aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

OPZEGGING
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

Met uitzondering van schoonmaakbedrijf lidmaatschap. Schoonmaakbedrijf lidmaatschap is wederzijds en per direct en kosteloos opzegbaar en mogelijk per kort emailbericht.

De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij stelselmatig in gebreke is haar schulden aan de ander te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd,
de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke vergoeding die in elk geval zal bestaan uit een vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte uren, te vermeerderen een vergoeding voor het aan haar zijde ontstane en aannemelijk
te maken bezettingsverlies dat tegen hetzelfde (overeengekomen) uurtarief zal worden doorberekend, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming). Wanneer voor de
werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, is Opdrachtnemer bij tussentijdse opzegging in beginsel die vaste prijs aan Opdrachtnemer verschuldigd
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte
werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever
in rekening gebracht.

Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen

AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen
zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat haar is toe
te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

CONTRACTSOVERNEMING
Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante
(betaling)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale
wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

INTERNETGEBRUIK
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van e-maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van e-mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen
of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden e-mail bepalend.

OVERNAME PERSONEEL
Opdrachtgever, of aan opdrachtgever gelieerde partijen, zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat daarover overeenstemming is bereikt met opdrachtnemer, medewerkers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter
uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

VERVALTERMIJN
Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet op grond waarvan Opdrachtgever deze rechten
en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

NAWERKING
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Disclaimer

De objecten zoals teksten afbeelding geluidmateriaal die op deze site getoond en bij vrijwillig gebruik van de website aangetroffen worden, hebben slechts een informatief en promotioneel doel.
Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming om objecten te kopiëren of downloaden anders dan voor persoonlijk
niet- commercieel gebruik.

Alle rechten zijn voorbehouden aan 123 Schoonmaken en e respectievelijke eigenaar van objecten. Deze site bevat mogelijk links naar andere internet sites. 123 Schoonmaken is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze sites.
123 Schoonmaken is met zorg samengesteld. Er kunnen echter onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Cookies

123 Schoonmaken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 123 Schoonmaken
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij eerste bezoek aan onze website hebben wij de bezoeker, gebruiker van deze website al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy voorwaarden & beleid

123 Schoonmaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit cookies & privacy beleid.

Contactgegevens:
https://123schoonmaken.nl
info@123schoonmaken.nl

Persoonsgegevens die 123 Schoonmaken verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens doordat bezoekers en potentiele klanten gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt worden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Bedrijfsnaam, Voor- en achternaam
– Adresgegevens, postcode, plaats en provincie
– Telefoonnummer
– E-mailadres, website adres
– IP-adres
– Gegevens over gewenste activiteiten op onze website, gevraagde schoonmaakdiensten etc.
– Internetbrowser

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die 123 Schoonmaken verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld die niet t.b.v. een gevraagde dienstverlening zijn neem dan contact met ons op via de website van 123 Schoonmaken, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
123 Schoonmaken verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Potentiele klant, of bezoeker, aanvrager te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten af te leveren op opgegeven adres en wijze
– 123 Schoonmaken analyseert het gedrag van gebruikers en bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van onze bezoekers en doelgroep welke vrijwillig de website bezoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming
123 Schoonmaken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 123 Schoonmaken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

123 Schoonmaken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Duur > Reden
Internetgegevens > 30 dagen > Webanalyse
Personalia > 1 jaar > Eigen administratie
Adres > 1 jaar > Eigen administratie

Delen van persoonsgegevens met derden

123 Schoonmaken verstrekt gegevens aan derden om te helpen met de aanvraag. 123 Schoonmaken zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (aanvragen/bedrijfsaanmeldingen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van privé gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
123 Schoonmaken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 123 Schoonmaken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies zijn geanonimiseerd en niet terug te leiden naar een persoon.

Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er het recht om eerdere eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door 123 Schoonmaken en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij ons een verzoek kan ingediend worden om de persoonsgegevens die wij van iemand beschikken in een computerbestand naar aanvrager of een ander, genoemde organisatie, te sturen.

Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens te sturen naar 123 Schoonmaken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door bezoeker / gebruiker is gedaan, vragen wij om een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op ieder haar of zijn verzoek.

123 Schoonmaken wil bezoekers en gebruikers er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens
123 Schoonmaken neemt de bescherming van gegevens serieus, gaat er discreet en met zorg mee om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er het idee is dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Dit is het cookies & privacy beleid welke behoren en onderdeel zijn van de algemene voorwaarden van https://123schoonmaken.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door 123 Schoonmaken. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en bedrijf aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123 Schoonmaken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van 123 Schoonmaken.

Indien van toepassing:

Voor informatie en de prijzen en voor schoonmaak leads en mogelijk andere prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 123 Schoonmaken te mogen claimen of te veronderstellen.

123 Schoonmaken streeft naar een zo actueel mogelijke website en transparante bedrijfsvoering. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 123 Schoonmaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites of andere bedrijfsinformatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op https://123schoonmaken.nl

Datum 18-01-2022 versie 1

123 Schoonmaken
@123schoonmaken