123schoonmaken.nl hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze statement word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Reikwijdte en toestemming 

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit beleid. 

123schoonmaken.nl verkoopt de offerte aanvraag gegevens niet zonder toestemming. Deze worden vrijwillig opgegeven in de zoek tocht naar een schoonmaker, schoonmaakbedrijf of vakpartner overig.

Let wel. De vrijwillig gegeven informatie is nodig om zo goed als mogelijk te kunnen voldoen aan de gevraagde facilitaire diensten.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens in de volgende gevallen: 

 1. Wanneer persoonsgegevens aan worden ons verstrekt, bijvoorbeeld door aan te melden voor onze nieuwsbrief; of bij het aankopen van een product in onze webshop. 
 2. Wanneer je onze website bezoekt en gebruik wenst te maken van geboden diensten en services

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: 

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: 

 • browsergegevens; 
 • duur van jouw bezoek; 
 • pagina’s die je bezoekt; 
 • links waar je op klikt; 
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres; 
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres. 

 Persoonlijke gegevens die jezelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling): 

Voor- en Achternaam Omdat we je graag bij naam willen aanspreken 
E-mailadres Je ontvangt een e-mail over jouw bestelling en de factuur. Als je toestemming hebt gegeven, ontvang je ook e-mail met onze aanbiedingen en nieuwsbrieven. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kan je je uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@123schoonmaken.nl 
Adres en woonplaats Het adres geven wij door aan onze leden en partners zodat er schoon opgeleverd kan worden en/of worden vertoond bij een bedrijfsvermelding. 
Telefoonnummer Wij nemen contact met je op als dit nodig is voor aanvulling van de Offerte Aanvraag of bedrijfsvermelding. 
Financiële gegevens 123schoonmaken .nl vraagt nooit naar bank informatie of een copy ID.  voor het uitbrengen van een vrijblijvende offerte.
Informatie aanvullen verwijderen of wijzigen Mocht er achteraf iets mis zijn,  mbt informatie. Neem contact op. Wij helpen graag.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens: 

 • Als je een offerte aanvraag plaatst, of schoonmaakbedrijf (gratis) lidmaatschap aanvraagt hebben we informatie nodig. Minaal, u bepaalt zelf wat wel en wat niet. Minimaal naam, e-mailadres, vestiging- en werkadres en factuuradres en KvK nummer gegevens nodig om een zo een compleet als mogelijke offerte op te kunnen stellen.
 • Om het bij 123Schoonmaken.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de aanvraag /  bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en diensten, services en artikelen aanbevelen die mogelijk interessant zijn. 
 • Alleen met toestemming gebruiken wij  gegevens om gebruikers te informeren over de ontwikkeling van 123schoonmaken.nl en de website, speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je ten alle tijden kosteloos afmelden. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden: 

Wij kunnen persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor 123schoonmaken.nl. Jouw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers. 123schoonmaken.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. Hieronder tref je een overzicht van onze bewerkers: 

Verwerker Taakomschrijving verwerker:    
Google Analytics Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop. Deze gegevens laten ons zien hoe je op onze site terecht bent gekomen en hoe lang jouw bezoek duurt. Privacy Policy Google Analytics 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen . Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie. 

Wij verstrekken persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij 123schoonmaken.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. Je kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vind je terug onder ‘rechten van betrokkenen’. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. 

Links naar andere websites 

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. 

Rechten van betrokkenen 

Je hebt het recht 123schoonmaken.nl te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je een verzoek indient verlenen wij je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van je hebben. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk door een email te sturen.  

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kun je verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 

Klachten 

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar info@123schoonmaken.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.